Home/Thư Viện Ánh/Lồng ghép trò chơi dân gian trong hoạt động vui chơi của trẻ

Thư Viện Ánh

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

Lồng ghép trò chơi dân gian trong hoạt động vui chơi của trẻ

mnnhonbinh 05/12/2019 Lượt xem: 4


Trò chơi “Ô ăn quan”

Trò chơi “Nhảy bao bố”

Trò chơi “Nhảy bao bố”

Trò chơi “Nhảy bao bố”

Trò chơi “Kéo co”

Trò chơi “Kéo co”

Trò chơi “Bắn thun”